KURULUŞ

Mersin Barosu Yönetim Kurulunun 11.12.2013 Tarih ve 2013/961 sayılı kararı ile Mersin Barosu Avukatlık Akademisinin kurulmasına karar verilmiştir.

Mersin Barosu Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile, baro levhamıza kayıtlı avukatların mesleki ve kişisel yeteneğe yönelik deneyim,bilgi ve beceri birikimini artırmak, avukat ve avukatlık ortaklığı  yanında çalışan sekreter ve katiplerin, mesleki ve kişisel eğitimlerini yapmak, avukat stajyerlerinin eğitimi ve onları mesleğe hazırlama görevlerini yerine getirmek ve bu yönerge hükümlerine göre sürekli faaliyet göstererek bilimsel şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile Mersin Barosu Avukatlık Akademisi Kurulmuştur.

MERSİN BAROSU AVUKAT AKADEMİ MERKEZİ KURULU

Mersin Barosu Avukat Akademi Merkezi Kurulu, Mersin Barosuna kayıtlı avukatlar arasından, her bir dal merkezi için ayrı ayrı atanacak 4 başkandan, bu dallar arasında iş güdümü sağlayacak bir akademi merkezi başkanından oluşur. Akademi Merkezi Başkanı ve her bir dal merkezinin başkanı, Mersin Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulunca, her yıl Eylül ayı başında bir yıl süre için seçilir. Tekrar seçilmek mümkündür. Kurul, Mersin Barosu Başkanına bağlıdır.

MERSİN AVUKATLIK AKADEMİSİ MERKEZİ BAŞKANININ GÖREVLERİ :

a) Merkezin her türlü idari işlerini, merkezlerin başkanları ile birlikte koordine ederek yürütmek ve toplantılara başkanlık etmek, ( Başkanın katılmadığı toplantılara en kıdemli dal merkezi başkanı başkanlık eder.)

b) Akademiye bağlı merkezlerin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını her yılın Eylül ayı başında, merkezlerin başkanları ile hazırlamak,Mersin Barosu Yönetim kurulunca kabul edilen programların ve faaliyetlerin işleyişi koordine ederek takip etmek,

c) Merkezin eğitim çalışmalarını yürütebilmesi için gereken araç-gereç vb. ihtiyaçları tespit etmek ve tedariki için Baro Başkanı ve Yönetim Kurulundan talepte bulunmak,

c) Oluşturulan 4 dal merkezinin başkanlarını her ayın başında düzenli olarak toplantıya çağırarak, her ay ile ilgili yapılan faaliyet ve çalışmalar ile ilgili rapor hazırlamak, bir sonraki ayın program ve faaliyetlerine ilişkin çalışma raporunu hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.

d) Mersin Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulunca birlikte belirlenen diğer görevleri yerine getirmek,

DAL MERKEZİ BAŞKANLARININ GÖREVLERİ:

a) Merkezin her türlü idari işlerini, akademi kurulu başkanı ile birlikte koordine ederek yürütmek ve toplantılara katılmak,

b) Dal merkezinin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını her yılın Eylül ayı başında, akademi kurulu ile birlikte hazırlamak,Mersin Barosu Yönetim kurulunca kabul edilen programların ve faaliyetlerin işleyişi takip etmek,

c) Dal Merkezinin eğitim çalışmalarını yürütebilmesi için gereken araç-gereç vb. ihtiyaçları tespit etmek ve tedariki için Baro Başkanı ve Yönetim Kuruluna talepte bulunmak,

d) Akademi kurulu ile her ayın başında düzenli olarak yapılacak toplantılara katılmak, yapılan faaliyet ve çalışmalar ile ilgili olarak, Mersin Barosu Yönetim Kuruluna rapor hazırlayıp sunmak, bir sonraki ayın program ve faaliyetlerine ilişkin çalışma raporunu hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak.

e) Mersin Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulunca birlikte belirlenen diğer görevleri yerine getirmek,

MERSİN BAROSU AVUKAT AKADEMİ MERKEZİNİN DALLARI:

1-Staj Eğitim Merkezi

2-Sürekli Meslek İçi Eğitim Merkezi

3-Avukat Katip ve Yardımcıları Eğitim Merkezi

4- Avukat Kişisel Eğitim Merkezi

1-STAJ EGİTİM MERKEZİ :

AMAÇ :

Stajyer avukatların, staj süresinin sonunda, mesleki bilgi, düşünce ve davranış yeterliliğine sahip olmaları ve geliştirilmelerini sağlamak amacı ile verilecek eğitim ve pratik çalışmalarla; hukuki ve kişisel yeteneklerin geliştirilmesi konularında verilecek dersler, seminer, sempozyum, konferans, panel türü etkinlikler ve diğer bilimsel çalışmalarla iyi şekilde yetiştirilmelerini sağlamak, temel amaçtır.

GÖREV

Avukat Stajyerlerinin yetiştirilmesine yönelik her türlü eğitim ve pratik faaliyetinin yürütülmesi, Mersin Barosu bünyesinde oluşturulan Avukatlık Akademisi Staj Eğitim Merkezinin görevidir.

KAPSAM

Bu yönerge hükümleri, stajlarını Mersin Barosu'nda yapan avukat stajyerleri hakkında, staj listesine yazılma taleplerinden, stajlarının sona ermesine kadar ki süre içerisinde uygulanır.

STAJ EĞİTİM MERKEZİNİN ORGANLARI

a) Staj Kurulu'nu,

b) Staj Eğitim Merkezi Müdürü

a)Staj Kurulu :

Stajyerlerin yetiştirilmesine yönelik her türlü eğitim ve pratiğe ilişkin programların hazırlanması, uygulanması, bu doğrultuda etkinlikler düzenlenmesi, eğitim süresince stajyerlerin gözlemlenmesi ve durumlarının değerlendirilmesi ile Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu’nca belirlenecek diğer konularda yetkili ve görevli olmak üzere, farklı hukuki konuda uzmanlaşmış 7 avukattan oluşan bir Staj Kurulu oluşturulur. Kurulun başkanı; Baro Başkanı, Staj Eğitim Merkezinin Başkanı kurulun doğal üyesidir. Kurulun diğer 4 üyesi ise, meslekte en az 5 yıl kıdemi olan avukatlar arasından, Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu’nca seçilir. Kurul üyelerinin görev süresi 1 yıl olup, her yılın Eylül ayında seçim yapılır. Kurul üyelerinin bir sonraki dönem için yeniden seçilmeleri mümkündür.

KURULUN GÖREVLERİ

Kurulun görevleri şunlardır:

a) Bir eğitim döneminde uygulanacak eğitim ve pratik programının hazırlanması ve uygulanması,

b) Eğitim çalışmaları kapsamında; seminer, sempozyum, konferans, panel türü etkinlikler düzenlenmesi, bilimsel ve kültürel çalışmalar hazırlanması,

c) Stajyerlerin eğitim çalışmalarına katılımlarının izlenmesi ve staj sonunda kurula sunacakları staj dosyaları ile bireysel çalışmalarının değerlendirilmesi,

d) Baro Başkanı ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevler.

KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Kurul, eğitim dönemi öncesi ilk toplantısını Eylül ayının başında, Baro Başkanı veya stajdan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı ile yapar. Bundan sonraki toplantıların tarihleri, bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı yeter sayısı 4, karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu 2 oy sayılır. Aynı zamanda kurul başkanı olan Baro Başkanının yokluğu halinde, stajdan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, onun da yokluğunda, meslekte en kıdemli üye, kurula başkanlık eder. Kurul toplantılarında alınan kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır.

Kurul üyeleri, toplantılara katılmak ve verilen görevleri yerine getirmek zorundadırlar. Bir eğitim dönemi içerisinde, peş peşe olması koşulu aranmaksızın, mazeretsiz olarak, 3 defa; kurul toplantılarına, stajyer ile yapılan görüşmelere, eğitim programında yer alan diğer faaliyetlere katılmayan ve kurulca verilen görev ve kararları yerine getirmeyen kurul üyelerinin üyeliklerinin düşürülmesi için, Staj Kurulu tarafından, Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu’na talepte bulunulur.

B) EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ

Staj Eğitim Merkezi'nin idari işlerini yürütmek ve Staj Kurulu ile birlikte çalışmak üzere müdür görevlendirilir. Ayrıca, merkezde, eğitim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için yeterli sayıda personel de bulundurulur.

MÜDÜRÜN GÖREVLERİ

a) Merkezin her türlü idari işlerini yürütmek,

b) Merkezin eğitim çalışmalarını yürütebilmesi için gereken araç-gereç vb. ihtiyaçları tespit etmek ve tedariki için Baro Başkanı ve Yönetim Kuruluna talepte bulunmak,

c) Her stajyer için bir stajyer eğitim dosyası oluşturmak ve bu dosya ile stajyerlerin eğitim çalışmalarına katılımlarını izlemek,

d) Staj Kurulu ile birlikte çalışmak ve kurulca, stajyerler hakkında istenilen tüm bilgi, belge ve evrakları, stajyer eğitim dosyası ile birlikte kurulun bilgisine sunmak,

e) Baro Başkanı ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevler.

EĞİTİM PROGRAMI

Bir eğitim dönemi 15 hafta olup, bir yıllık staj süresi içinde 2 eğitim dönemi vardır. Dersler haftada 3 gün olmak üzere, her dönem 45 günde verilir. 15 haftalık programın sonunda her stajyerin 120 kredilik eğitim alması sağlanır. 45 günlük ders programında beher günün karşılığı 4 kredidir. Eğitim konuları ile gün ve saatleri her yıl 1. dönem eğitim çalışmalarına başlanmadan önce belirlenir ve stajyerlere duyurulur.

TEMEL EĞİTİM KONULARI, SÜRELERİ VE SINAVLAR

Bir eğitim döneminde verilecek temel eğitim konuları şunlardır:

Avukatlık Hukuku ve Meslek İlkeleri; 36 kredi

1- Avukatlığın tanım,işlevi ve tarihsel gelişimi

2- Avukatın hak,yetki ve yükümlükleri-Ceza yargılamasında avukat

3-Hukuk yargılamasında avukat-Avukatlık sözleşmesi

4- Avukatın Hukuksal sorumluluğu- Hukuki belgelerin düzenlenmesi

5-Avukatın cezai sorumluluğu

6- Baro, baro levhası ve TBB.

7- Staj, Mersin Barosu Staj eğitim programı, staj, bireysel çalışması, adli yardım

8- Birlikte çalışma,avukatlık ortaklığı, büro yönetimi ve muhasebesi,

9-Avukatın disiplin sorumluluğu

İcra ve İflas Hukuku; 24 kredi

1- İlamsız ve ilamlı icrada, görev-yetki,takip talebi,ödeme ve icra emri, itiraz, itirazın, kaldırılması ve iptali davası, (pratik çalışma)

2-Kambiyo senetlerine mahsus haciz , rehnin paraya çevrilmesi takip (pratik çalışma)

3-Haciz,hacze iştirak,hacizde istihkak davaları,ihtiyati haciz,satış, paraya çevirme ve sıra cetveli

4- Tasarruf iptali davaları, menfi tespit, istirdat davaları borç ödemeden aciz belgesi

5- İcra ve iflas suçları, kiralar hakkında özel hükümler, iptal davası

6- İflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato

Hukuk Yargılaması Usulü; 20 kredi

1- Dava çeşitleri,davanın açılması, dava dilekçesi, harçlar,yarılama giderleri, cevap dilekçesi

2- Görev ve yetki,ilk itirazlar,davaya müdahale, karşılık dava,davaların ayrılması ve birleştirilmesi,dosyanın işlemden kaldırılması.

3-Davaya vekalet,süreler, tebligat,hak düşürücü süre, zamanaşımı süresi,

4- Deliller,delil tespiti, ihtiyati tedbir,ihtiyati haciz,yargılama ve hüküm,hükmün yerine getirilmesi ve kanun yolları

5- Hukuk yargılama usulüne ilişkin pratik çalışmalar

Hukuk Davalarından Örnekler; 56 kredi

1- Boşanma,mal rejimleri,mal rejimlerinin tasfiyesi ve nafaka davaları,

2- Kira alacağı,kira tespiti,tahliye ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan davalar

3-Sebepsiz zenginleşme davaları,satış vaadi sözleşmeleri, tapu iptali ve tescil davaları

4- Eser sözleşmesinden doğan davalar, maddi ve manevi tazminat davaları

5-Tüketici hukuku, tüketicinin korunması ile ilgili davalar,

6-Veraset ilamı,mirasta tenkis davaları,

7- Kamulaştırma, kamulaştırmasız el koyma,ecrimisil davaları

8-Şirketler hukuku davaları

9- Deniz Ticareti Hukukundan doğan davalar,Sigorta hukukuna ilişkin davalar

10- İş mahkemelerinde görülen davalar,

11- Pratik Çalışmalar

12-Pratik çalışmalar

Ceza Yargılaması Usulü; 24 kredi

1-Soruşturma,yakalama, gözaltı,kolluk ve savcılık işlemleri,

2-Kovuşturma,yargılama ve hüküm, kanunu yolları ve infaz hukuku

3- Mersin Barosu CMK uygulamaları ve uzlaşma

4-Çocuk yargılanmaları

5-Pratik Çalışmalar

İdare ve Vergi Hukuku; 8 kredi

1-İdari Yargılama Usulü ve vergi hukuku

Anayasa Mahkemesine başvuru,AİHM'e Dava Açma ve Mevzuatı; 4 kredi

1-Anayasa mahkemesine bireysel başvuru, AİHM’e dava açma ve mevzuatı

İletişim Psikolojisi 4 kredi

Diksiyon dersleri 4 kredi.

Toplam 180 Kredi:

Bu derslerin 80 kredisi zorunlu seçmeli olup, stajyer avukat kalan 40 kredisini istediği derslerden seçme hakkına sahiptir. Zorunlu dersler, Akademi kurulunca tespit edilip, Baro Başkanı ve yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Bir derse yeterli talep gelmemesi halinde en çok istenen derslere ilişkin eğitim uygulanır. Bu duruma staj kurulu karar verir.

Yukarıda yazılı temel eğitim konularından her biri için, o konu ile ilgili derslerin son günü yazılı veya pratiğe yönelik sınav yapılır. Eğitim Merkezi Müdürü’nün gözetiminde yapılacak yazılı veya pratiğe yönelik sınavlarda sorular veya pratiğe yönelik konuların hazırlanması ve sınavlara ilişkin değerlendirmeler stajyerlere ders veren eğitmenler ve akademi kurulunca görevlendirilen bir kişi ile birlikte yapılır. Sınavlarda başarılı sayılma notu 50 ve üzeridir. 50’nin altında not alan stajyer sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Yapılan inceleme sonucunda notu değişmediği ve 50’nin üzerine çıkmadığı takdirde stajyer bir sonraki dönemde aynı konuda yapılacak olan sınava girmek zorundadır. Aynı konuda girdiği iki sınavda da başarısız olan stajyerin durumu Staj Kurulu’nda değerlendirilir.

Temel eğitim konuları, süreleri, gün ve saatleri Staj Kurulu’nun kararı ile değiştirilebilir, arttırılabilir veya azaltılabilir.

Eğitim ve sınav günlerinin değiştirilmesi halinde durum stajyerlere önceden bildirilir. Duyuru, stajyerlerin Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bildirdikleri cep telefonlarına toplu mesaj gönderilmesi suretiyle yapılır. Evvelce bildirdikleri telefon numaralarını değiştiren stajyerlerin, değişikliği Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmemeleri halinde sorumluluk kendilerine aittir.

 

STAJYERİN DEVAMI

Mersin Barosu Stajyer Listesi’ne yazılan her stajyer eğitim çalışmalarına katılmakla yükümlüdür. Stajyerler, Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce staja başladıkları tarihe göre, işbu iç yönetmelikle belirlenen 7 temel eğitim konusundan birinin ilk günü başlamak şartıyla eğitim çalışmalarına dahil edilirler.

Stajyerler, staj süreleri boyunca 120 kredilik eğitim almak zorundadırlar. 120 kredilik eğitim çalışmasına katılmayan stajyerlerin staj süreleri, kredi eksiklerini tamamlayıncaya kadar uzatılır. Azami uzatma süresi, 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 25. maddesi gereği 6 aydır.

Bir dönem içerisinde 120 kredilik eğitim çalışmasına katılmayan stajyerler, eksik kredilerini bir sonraki dönemde verilecek derslerle tamamlayabileceklerdir. Stajyerler, temel eğitim konularından hangilerinde kredi eksikleri varsa, bir sonraki dönemde o temel eğitim konularındaki çalışmalara katılarak kredilerini tamamlamak zorundadırlar. Bunun istisnası, "Avukatlık Hukuku ve Meslek İlkeleri" dersleri olup, diğer konularda yapılan eğitim çalışmalarındaki kredi eksikleri "Avukatlık Hukuku ve Meslek İlkeleri" dersleri ile de tamamlanabilecektir.

Nakil gelen stajyerlerin nakil geldikleri Baroda aldıkları eğitime bakılmazsızın 1. fıkrada yazıldığı şekilde eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanır. Ancak nakil gelen stajyerler, Mersin Barosu Stajyer Listesi’ne yazıldıkları tarihten itibaren alabilecekleri kredileri almakla yükümlüdürler. Bu stajyerlerin geldiklerin Barolardan aldıkları eğitim ile Mersin Barosu’nda staj yaptıkları sürede aldıkları eğitim sonunda 120 krediyi tamamlayamamaları halinde stajları uzatılmaz ve her iki Baroda aldıkları eğitim sonucunda toplam kredileri 120’yi bulmasa dahi yeterli kabul edilir.

Stajyerler, Mersin Barosu Staj Eğitim Programı dışında yapılacak olan eğitim çalışmaları ile bilimsel ve kültürel çalışmalara katılmak zorunda olup, Baro Yönetim Kurulu, Staj Kurulu ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce verilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Stajyerin katılım zorunluluğu getirilen bir etkinliğe katılmaması halinde, her bir etkinlik için 4 kredisi düşürülür ve düşürülen bu kredi ancak Avukatlık Hukuku dersleri ile tamamlanabilir. Bu tür etkinlikler stajyerlerin Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bildirdikleri cep telefonlarına toplu mesaj gönderilmesi suretiyle duyurulur. Evvelce bildirdikleri telefon numaralarını değiştiren stajyerlerin, değişikliği Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmemeleri halinde sorumluluk kendilerine aittir.

BİREYSEL ÇALIŞMA

Stajyerler bir yıllık staj süresinin ikinci altı ayında kendi seçtikleri hukuki bir konuda yazılı çalışma yaparlar. Stajyerin çalışma konusu, stajın ikinci 6 aylık dönemin ilk ayında staj kurulu ve stajyer ile birlikte tespit edilir. Bu çalışmalarda stajyerler kendi düşünce ve yorumlarını kullanarak bilimsel nitelikte bir çalışma sunmaları zorunludur. Stajyerin, kendi düşünce ve yorumunu katmadığı yazılı çalışma geçerli kabul edilmeyecektir. Staj sonu görüşmesinde Staj Kurulu’nun değerlendirmesine sunulacak olan bu çalışmanın en geç stajın 10. ayı bitiminde Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Bireysel çalışmalar; kapak, içindekiler, kaynakça, varsa kısaltmalar, giriş, gelişme, sonuç ve konuya ilişkin yüksek mahkeme kararlarından oluşmalıdır.

Kapakta; “Mersin Barosu Avukatlık Stajı Bireysel Çalışması” ibaresinin altında, çalışma konusu, stajyerin adı, soyadı, sicil numarası ve tarih yer almalıdır.

Konu anlatımına ilişkin bölümde birebir alıntılardan kaçınılmalı, olabildiğince özgün bir çalışma olmasına dikkat edilmelidir. Varsa dipnotlar mutlaka belirtilmelidir. Bu bölüm en az 15 sayfa olmalıdır.

Seçilen konuya ilişkin yüksek mahkeme kararları mutlaka güncel olmalı, konuyla ilgili son yasal durumu yansıtmalıdır. Yapılan çalışmaya en az 5 adet karar eklenmelidir.

Bireysel çalışma hazırlanırken kullanılacak yazı karakteri Bookman Old Style, punto 12, yazı rengi siyah olmalıdır. Sayfa düzenine dikkat edilmeli, yeterli kenar boşluğu bırakılmalı (sol 3,5 cm, sağ, alt ve üst 2 cm), yazılar iki yana yaslanmalı, paragraflar arasında bir satır boşluk olmalı, sayfa numaraları belirtilmelidir.

Bireysel çalışmalar şeffaf kapaklı, plastik, sarı renkli dosyalara takılarak teslim edilmelidir.

Bireysel çalışmanın yukarıda yazılı koşulları taşımaması, eksik veya yetersiz bulunması hallerinde, çalışma yeniden hazırlattırılır. Bu şekilde yeniden hazırlanan bireysel çalışmada daha önce tespit edilen eksiklik veya yetersizliklerin giderilmemiş olması halinde stajyerin durumu Staj Kurulu’nda değerlendirilir.

STAJYERİN GÖZLEMLENMESİ

Stajyerler, staj dönemi boyunca, gerek Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu, gerek Staj Kurulu ve gerekse eğitim merkezi müdürü tarafından, avukatlık stajının amacına ve usulüne uygunluğu yönünden gözlemlenirler. Stajyerlerin, avukatlık meslek ilke ve kuralları doğrultusunda yetiştirilmelerini ve staj süresinin sonunda mesleki bilgi, düşünce ve davranış yeterliliğine sahip olmalarını amaçlayan avukatlık stajının, beklenen yararı sağlayıp, sağlamadığı, yapılacak olan bu gözlem ile ortaya çıkacak ve böylece, stajyerin, avukatlık mesleği ile bağdaşmayan davranışlarda bulunması, meslek ilke ve kurallarına aykırı hareket etmesi, alınan kararlara ve verilen görevlere riayet etmemesi gibi olumsuz davranışları yerinde tespit edilerek, gereken önlemler alınabilecektir.

STAJ SONU GÖRÜŞMESİ

Kurul, belirleyeceği bir takvim dahilinde, staj süresinin son 1 ayı içerisinde stajyerle bir görüşme yapar. Görüşmenin amacı, stajyerin, bir yıllık staj eğitimi sonunda, mesleki yeterliliğe ve donanıma sahip olup, olmadığı hususunun değerlendirilmesidir. Kurul bu değerlendirmede, stajyerin eğitim çalışmalarına devamını ve katılımını da göz önünde bulundurur. Kurulun toplantı ve karar yeter sayıları, bu görüşme için de geçerlidir.

GÖRÜŞME YÖNTEMİ

Görüşmede, stajyer hakkında Baro tarafından tutulan sicil dosyası ile eğitim merkezi müdürlüğünce tutulan eğitim dosyası da incelenir. İşbu dosyaların münderecatı tetkik edildikten sonra, stajyerle üç aşamalı olarak yapılacak görüşmeye geçilir. Bu görüşmede stajyerden;

a) Avukatlık Hukuku ve meslek ilke ve kuralları ile ilgili sorulan soruyu cevaplandırması,

b) Kendisine verilen hukuki sorunu, genel hukuk kuralları çerçevesinde çözümlemesi,

c) Bireysel çalışması ile ilgili bir sunum yapması istenir.

DEĞERLENDİRME

Kurul, görüşme sonrası aynı gün ya da görüşme programının yoğun olması halinde, bir sonraki gün stajyer ile ilgili değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirmede, stajyerin bir yıllık staj dönemi içerisinde; eğitim çalışmalarına katılımı ve devamı, Baroca düzenlenen ve stajyerlere zorunlu kılınan etkinliklere katılımı ve devamı, sınavlardaki başarısı, yaptığı çalışmalar, kurallara riayet etmesi, verilen görevleri yerine getirmesi, avukatlık mesleğine bakış açısı, meslek ilke ve kurallarını benimsemesi ve karakteri ile bütünleştirmesi, kendisinden çözümü istenen olaylarda, sorunun hukuki nitelendirmesini yapabilmesi ve sorunu, genel hukuk kuralları ile meslek ilke ve kuralları çerçevesinde çözümleyebilmesi, bireysel çalışma sunumunda, çalışmasının içeriği ile yazılı ve sözlü ifade yeteneği hususları göz önünde bulundurulur. Kurul, yapılan değerlendirme hakkında bir tutanak tutar ve bu tutanağı esas alarak, stajyer hakkında bir rapor hazırlar.

KURUL RAPORU

Stajyer hakkındaki değerlendirmeyi içeren kurul raporu, Baro Başkanı ve Yönetim Kuruluna sunulur. Kurul, stajyerin avukatlık stajını başarıyla tamamladığı kanaatinde ise, stajyere, staj bitirme belgesi verilebileceğine ilişkin görüşünü raporunda belirtir. Stajyer hakkındaki değerlendirme olumsuz ise, stajın uzatılması kararı ile uzatma süresi raporda belirtilerek, işbu karar, Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun takdirine sunulur.

STAJIN UZATILMASI

Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde, karar derhal stajyere tebliğ edilir ve staja devam etmesi sağlanır. Uzatma süresinin sonunda stajyerin yanında staj yaptığı Avukattan ek rapor alınır.

Staj Kurulu uzatmaya ilişkin kararında stajyeri yeniden görüşmeye çağırmışsa, işbu İç Yönetmeliğin 18, 19, 20, 21 ve 22. maddeleri uygulanır. Uzatma kararı kredi eksikleri nedeniyle verilmişse, stajyerle yeniden görüşme yapılmaz. Bu durumda Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün stajyerin kredi eksiklerinin tamamlandığına ilişkin raporu ile stajyerin yanında staj yaptığı Avukattan alınacak ek rapor Yönetim Kurulu’na sunulur.

STAJ BİTİRME BELGESİ

Bir yıllık avukatlık stajını ve buna bağlı olarak eğitim çalışmalarını başarıyla tamamlayan stajyerlere, "Staj Bitirme Belgesi" verilir.

STAJ EĞİTMENLERİ :

Staj eğitmenleri, talepte bulunanlar içerisinden,Mersin barosuna kayıtlı avukatlar içerisinden alanında bilgisi, ders anlatma yeteneği, kişiliği ile örnek olmuş meslektaşlarımız arasından Staj kurulu tarafından belirlenir.Staj eğitmenliği gönüllülük temeline dayanır.

Staj eğitmen kadrosu, her yıl Eylül ayı başında belirlenir.

Staj eğitmenliği için başvuran meslektaşlarımız, kendilerine verilecek eğitim ve pedagoji çalışmalarına katılmak zorundadırlar. Yeterli eğitimi alan eğitmenlerin, her yıl yapılacak eğitim çalışmalarına katılması zorunlu değildir. Yeterlilik kriteri staj kurulunca belirlenir.

Staj Eğitmenlerinin, verdikleri dersler de belirtilerek, fotoğraflı kimlik bilgileri Mersin Barosu Web sayfasında yayınlanır.

Staj eğitmeni dersleri mümkün olduğu kadar uygulamalı anlatır.Stajyerlerin derslere aktif katılımını sağlar.

2- SÜREKLİ MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ

AMAÇ VE GÖREV :

Avukatların, mesleki bilgi ve kişisel yeteneklerinin artırılması ve geliştirilmesi, mevzuatın takip edilmesi sertifikalı veya sertifikasız eğitim, ücretli sertifikalı bilirkişilik eğitimi çalışmaları yapılması, avukatların, yazılı, görsel ve sanal materyallere ve programlara ulaşabilmelerini sağlama amacı ile kurulmuştur.

SÜREKLİ MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİNİN ORGANLARI :

Sürekli Meslek İçi Eğitim Merkezi başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve yazmandan oluşur. Sürekli Meslek İçi Eğitim Merkezinin Başkanı en az 5 yıl avukatlık yapmış meslektaşlar arasından,diğer üyelerde ise 5 yıllık süre aranmadan her yıl eylül ayı başında Mersin Barosu Yönetim Kurulunca seçilir.

GÖREVLERİ :

a) Bir eğitim döneminde uygulanacak eğitim programının hazırlanması ve uygulanması,

b) Eğitim çalışmaları kapsamında; seminer, sempozyum, konferans, panel türü etkinlikler düzenlenmesi, bilimsel ve kültürel çalışmalar hazırlanması,

c) Eğitim çalışmalarına katılan katılımcıların izlenmesi ve eğitim semineri sonunda kendilerine verilecek sertifikaların, diğer dal merkezleri ve staj kurulunca değerlendirme toplantılarına katılmak görüşlerini bildirmek ve yapılacak oylamalara katılmak,

d) Baro Başkanı ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevler yapmak.

KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Kurul, eğitim dönemi öncesi ilk toplantısını Eylül ayının başında, dal merkezi başkanının çağrısı ile yapar. Bundan sonraki toplantıların tarihleri, bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı yeter sayısı 3, karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu 2 oy sayılır. Kurul toplantılarında alınan kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır.

Kurul üyeleri, toplantılara katılmak ve verilen görevleri yerine getirmek zorundadırlar. Bir eğitim dönemi içerisinde, peş peşe olması koşulu aranmaksızın, mazeretsiz olarak, 3 defa; kurul toplantılarına, stajyer ile yapılan görüşmelere, eğitim programında yer alan diğer faaliyetlere katılmayan ve kurulca verilen görev ve kararları yerine getirmeyen kurul üyelerinin üyeliklerinin düşürülmesine, Baro Başkanı ve Yönetim Kurulunca karar verilebilir.

3- AVUKAT KATİP VE YARDIMCILARI EĞİTİM MERKEZİ :

AMAÇ VE GÖREV :

Avukatların yanında istihdam etmekte olan ve Avukatlık Kanununa göre hak ve yükümlülükleri bulunan,avukat katip ve yardımcılarının, avukatlık yasasına uygun olarak mesleki bilgi ve kişisel yeteneklerinin artırılması ve geliştirilmesi, mevzuatın takip edilmesini sağlama amacı ile kurulmuştur.

AVUKAT KATİP VE YARDIMCILARI EĞİTİM MERKEZİNİN ORGANLARI :

Avukat katip ve yardımcıları eğitim Merkezi başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve yazmandan oluşur. Merkezinin Başkanı en az 5 yıl avukatlık yapmış meslektaşlar arasından, diğer üyelerde ise 5 yıllık süre aranmadan her yıl eylül ayı başında Mersin Barosu Yönetim Kurulunca seçilir.

GÖREVLERİ :

a) Bir eğitim döneminde uygulanacak eğitim programının hazırlanması ve uygulanması,

b) Eğitim çalışmaları kapsamında; seminer, sempozyum, konferans, panel türü etkinlikler düzenlenmesi, bilimsel ve kültürel çalışmalar hazırlanması,

c) Eğitim çalışmalarına katılan katılımcıların izlenmesi ve eğitim semineri sonunda kendilerine verilecek sertifikaların, diğer dal merkezleri ve staj kurulunca değerlendirme toplantılarına katılmak görüşlerini bildirmek ve bu konulardaki oylamalara katılmak,

d) Baro Başkanı ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevler yapmak.

KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Kurul, eğitim dönemi öncesi ilk toplantısını Eylül ayının başında, dal merkezi başkanının çağrısı ile yapar. Bundan sonraki toplantıların tarihleri, bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı yeter sayısı 3, karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu 2 oy sayılır. Kurul toplantılarında alınan kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır.

Kurul üyeleri, toplantılara katılmak ve verilen görevleri yerine getirmek zorundadırlar. Bir eğitim dönemi içerisinde, peş peşe olması koşulu aranmaksızın, mazeretsiz olarak, 3 defa; kurul toplantılarına, stajyer ile yapılan görüşmelere, eğitim programında yer alan diğer faaliyetlere katılmayan ve kurulca verilen görev ve kararları yerine getirmeyen kurul üyelerinin üyeliklerinin düşürülmesine, Baro Başkanı ve Yönetim Kurulunca karar verilebilir.

4- AVUKAT KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ :

AMAÇ VE GÖREV :

Avukatların NLP yöntemine uygun olarak, bilgilendirilmesi, eğitilmesi, hitabet, iletişim, oto kontrol,motivasyon ve hızlı okuma gibi yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur

AVUKAT KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİNİN ORGANLARI :

Avukat Kişisel Gelişim Merkezi başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve yazmandan oluşur. Merkezinin Başkanı en az 5 yıl avukatlık yapmış meslektaşlar arasından, diğer üyelerde ise 5 yıllık süre aranmadan her yıl eylül ayı başında Mersin Barosu Yönetim Kurulunca seçilir.

GÖREVLERİ :

a) Bir eğitim döneminde uygulanacak eğitim programının hazırlanması ve uygulanması,

b) Eğitim çalışmaları kapsamında; seminer, sempozyum, konferans, panel türü etkinlikler düzenlenmesi, bilimsel ve kültürel çalışmalar hazırlanması,

c) Eğitim çalışmalarına katılan katılımcıların izlenmesi ve eğitim semineri sonunda kendilerine verilecek sertifikaların, diğer dal merkezleri ve staj kurulunca değerlendirme toplantılarına katılmak görüşlerini bildirmek ve bu konulardaki oylamalara katılmak,

d) Baro Başkanı ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevler yapmak.

KURULUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Kurul, eğitim dönemi öncesi ilk toplantısını Eylül ayının başında, dal merkezi başkanının çağrısı ile yapar. Bundan sonraki toplantıların tarihleri, bir önceki toplantıda belirlenir. Toplantı yeter sayısı 3, karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu 2 oy sayılır. Kurul toplantılarında alınan kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır.

Kurul üyeleri, toplantılara katılmak ve verilen görevleri yerine getirmek zorundadırlar. Bir eğitim dönemi içerisinde, peş peşe olması koşulu aranmaksızın, mazeretsiz olarak, 3 defa; kurul toplantılarına, stajyer ile yapılan görüşmelere, eğitim programında yer alan diğer faaliyetlere katılmayan ve kurulca verilen görev ve kararları yerine getirmeyen kurul üyelerinin üyeliklerinin düşürülmesine, Baro Başkanı ve Yönetim Kurulunca karar verilebilir

 

 

İÇ YÖNETMELİK VE BENZERİ DÜZENLEMELER İLE BUNLARA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Gerek kurul, gerekse müdürlükçe hazırlanan, staj eğitim çalışmalarına ilişkin her türlü İç Yönetmelik ve benzeri düzenlemeler, Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile yürürlüğe girer.

İş bu İç Yönetmeliğin, 12.maddesinde belirtilen "Eğitim Programı" ile 13.maddesinde belirtilen "Temel Eğitim Konuları ve Süreleri", stajyer sayısı, staja başvurma tarihleri ve yoğunluğu gibi sebeplerle, Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla değiştirilebilir. Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmayacak her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

YÜRÜTME

İşbu Yönerge hükümleri, Mersin Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nca yürütülür.

YÜRÜRLÜK

Madde 25- Mersin Barosu Avukatlık Akademi Merkezi- Stajyer Avukat Merkezi Yönergesi  Mersin Barosu Yönetim Kurulunun 11.12.2013 tarih 2013/961 sayılı kararı ile kabul edilip yürürlüğe girmiştir