T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/14682

K. 2016/10981

T. 20.6.2016

• DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİNE DAYANAN ALACAK DAVASI ( Kesinleşmiş ve İcra Kabiliyetini Kazanmış veya Taraflar İçin Bağlayıcı Olan Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinin İstenebileceği - Davacının Kesinleşmiş Yabancı Hakem Kararlarını Sunmadığı/Kararında Kesinleşmeden İnfaz Kabiliyetinin Olmadığı Kanaatine Varılarak Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Açılan Davanın Reddine Karar Verileceği )

• YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİ ( Distribütörlük Sözleşmesine Dayanan Alacak Davası/Kesinleşmiş ve İcra Kabiliyetini Kazanmış veya Taraflar İçin Bağlayıcı Olan Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinin İstenebileceği - Davacının Kesinleşmiş Yabancı Hakem Kararlarını Sunmadığı/Kararında Kesinleşmeden İnfaz Kabiliyetinin Olmadığı Kanaatine Varılarak Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Açılan Davanın Reddedileceği )

5718/m. 60

ÖZET : Dava, distribütörlük sözleşmesine dayanan alacak davasıdır.

Kesinleşmiş ve icra kabiliyetini kazanmış veya taraflar için bağlayıcı olan yabancı hakem kararlarının tenfizinin istenebileceği, davacının kesinleşmiş yabancı hakem kararlarını sunmadığı, kararında kesinleşmeden infaz kabiliyetinin olmadığı kanaatine varılarak dava şartı yokluğu sebebiyle açılan davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tanıma ve tenfiz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekilleri ile davalı vekilinin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, taraflar arasında akdedilen distribütörlük sözleşmesi uyarınca davalıya gönderilen ürünlerin bedellerinin ödenmediğini, bunun üzerine müvekkili tarafından sözleşmedeki tahkim şartına istinaden uyuşmazlığın çözümü için...'ne davalı aleyhine tahkim talebinde bulunulduğunu, tahkim yargılaması sonucunda davalının toplamda 300.693,55 ABD doları ile 2.381 İngiliz Sterlini ve son masrafları ödemesine karar verildiğinin nihai ve tarafları bağlayıcı söz konusu kararın Türk hukukuna göre hüküm doğura bilmesi için tenfizi gerektiğini belirterek 12 Aralık 2013 tarihli nihai hakem kararın tanınması ve tenfizine, ... Amerikan Doları ( USD ) ile 2.381 İngiliz Sterlinin ( GBP ) davalıdan tahkim giderlerini ve faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre 5718 sayılı MÖHUK'un yabancı hakem kararlarının tenfizi başlıklı 60. maddesine göre kesinleşmiş ve icra kabiliyetini kazanmış veya taraflar için bağlayıcı olan yabancı hakem kararlarının tenfizinin istenebileceği davacının kesinleşmiş yabancı hakem kararlarını sunmadığı, kararında kesinleşmeden infaz kabiliyetinin olmadığı kanaatine varılarak dava şartı yokluğu sebebiyle açılan davanın reddine karar vermek gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı yararına takdir edilen ... duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 20.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.