Değerli meslektaşlarımız ;
Son zamanlarda bazı meslektaşlarımızın medya ve sosyal medya platformlarını kullanırken 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na, TBB Avukatlık Meslek Kuralları'na, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'ne aykırı davranışlar sergiledikleri gözlemlendiğinden aşağıdaki duyuruyu yapma zorunluluğumuz hasıl olmuştur;
 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 34. Maddesi gereğince; "Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler."
-Bir kısım meslektaşımızın sosyal medya hesaplarından takip ettikleri iş ve davalara ilişkin görseller, tutanaklar ve mahkeme kararları, müvekkil fotoğrafları paylaştıkları, bu paylaşımlarının altına da;
"yine beraat aldık, şimdi keyif zamanı"
"cezacıların kralı, savunmanın kraliçesi"
"taahhüt işi bizden sorulur"
"tahliye aldık, adalet yerini buldu"
"aldığımız YD kararı ile Mersin' de düzeni değiştireceğiz"
"gecenin bu saatinde hala dilekçe yazıyoruz"
Gibi yazılar yazdıkları,
-Gün boyu yaptıkları mesleki faaliyetleri ve iş/ ve işlemlerin neredeyse tamamını saat saat paylaştıkları,
-Danışmanlık hizmeti verir gibi, hukuki bilgilendirme ve içtihat metni paylaştıkları,
-Gazete, Dergi ve Televizyonlarda kendisini, mesleğini ve ofisini ön plana çıkaran röportajlar verdikleri, o konunun uzmanıymış gibi açıklama yaptıkları,
-Sosyal medya platformlarında 3.Kişilerin kendilerini öven ve bir işin yahut davanın halli anlamında kendisini adres gösteren yorum ve paylaşımlarını ön plana çıkardıkları,
-Bir hukukçuya yakışmayacak bir şekilde küfür ve hakaret içeren yorumlar ve paylaşımlar yaptıkları,
-İnternet sitelerine reklam verdikleri, google arama motoruna "en iyi Avukat, en iyi Ceza Avukatı, en iyi Boşanma Avukatı, Gayrimenkul Avukatı" gibi uzantılar ekleyip reklam verdikleri,
-Sigorta Aracılık Şirketleriyle anlaşmalı iş takibi yaptıkları, bu işleri de ilgili sigorta şirketi vasıtasıyla duyurma yoluna gittikleri,
üstelik bu olumsuz örneklerin her geçen gün arttığı gözlemlenmektedir.
Bu ve benzeri paylaşımların, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 34. Maddesi ile, TBB Avukatlık Meslek Kuralları'nın 3,4,5,7,8,9,37, ve 40. Maddelerine, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin 8/b, c, e, ve ıı. Maddelerine aykırılık teşkil ettiği her türlü izahtan varestedir.
Yine gerek hukuk davalarında,yabancı misafirlerle ilgili davalarda ve de gerekse ceza davalarında 3.kişileri aracı kılarak iş temin ettikleri , ücret vererek aracılık hizmeti yaptırdıkları şeklinde duyumlar alınmaktadır.
1136 sayılı Avukat Kanunun “Avukata Çıkar Karşılığında İş Getirme” yasağı başlıklı 48.maddesinde “Avukat veya iş sahibi tarafından vadolunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz.” Hükmü yer almaktadır. Hükmü gereği bu eylemin suç teşkil ettiği sabittir.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun "Yönetim kurulunun görevleri" başlıklı 95. Maddesi gereğince;
"Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, meslekin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak, Meslekî ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve meslekî görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlâllerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idarî girişimde bulunmak" Baro Yönetim Kurulunun asli görevlerindendir.
İş bu nedenlerle,
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun tarafımıza yüklediği görev uyarınca; kıymetli meslektaşlarımızın anılan konularda daha dikkatli ve titiz davranmaları gerektiğini hatırlatır, bahsi geçen aykırılıkların mesleğin saygınlığını azalttığı gibi aynı zamanda da Avukatlık Kanunu'na, TBB Reklam Meslek Kuralları'na, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'ne aykırı olması hasebiyle de Disiplin Suçu olduğunu, bu tür eylemlerin tespiti halinde ilgili meslektaşlar hakkında re'sen işlem başlatılacağını bilgilerinize sunarız.
 
Mersin Barosu