HMK ve BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA;

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde görüşe sunulmuştur.

Bu tasarı ile  , Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “ Vekilin veya vekalet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı “ ile ilgili yaptırımları içeren  79. Maddesi , tasarının 3. Maddesi ile değiştirilmek istenmektedir.

Buna göre ;  tasarının 3. maddesinde,“Duruşmanın ertelenmesine sebep olan vekil, sonraki duruşmalardan birinde yeniden disiplin suçu veya adlî suç teşkil eder nitelikte bir fiil işlerse duruşmanın erteleneceği ve takip eden duruşmalara kabul edilmeyeceği konusunda uyarılır. Vekil, uyarıya uymaz ve disiplin suçu veya adli suç teşkil eder nitelikteki fiilini sürdürürse duruşma salonunda bulunan kişilerin kimlik bilgileri, adresleri de yazılarak olay tutanağa geçirilir; vekilin takip eden duruşmalara kabul edilmemesine karar verilir; ilgili tarafa, takip eden duruşmalara bizzat katılması veya kendisini başka bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde tarafın yokluğu hâlinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılacağı hususu tefhim edilir ve duruşma ertelenir. İlgili taraf hazır değilse bu durum ve duruşma günü tebliğ edilir. Ayrıca vekil hakkında yukarıdaki fıkra uyarınca gerekli bildirimlerde bulunulur” denilerek  , hakimlere duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışta bulunan avukatları tekrarı halinde yargılamadan uzaklaştırma yetkisi getirilmiştir.

Tasarıda “ avukatın uygun olmayan davranışlar sergilediğine “  karar verilmesinin  hakimin sübjektif değerlendirmesine bırakılması ciddi sorunlara yol açacaktır. Hakimlere verilecek bu yöndeki yetkiler kimi durumlarda keyfi olarak  kötüye kullanılabilecek ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilecektir.

Yürürlükteki uygulamada , Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 151. Maddesine göre avukatın duruşmadan  dahi çıkarılması mümkün değilken ve duruşmanın ertelenmesi ve gerekirse baro ile Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulması ile sınırlı olan hakimin yaptırım yetkisini genişletmenin , uygulamada kötüye kullanılabileceğini ve bu durumun da   savunma hakkının kullanılmasını engelleyeceğini düşünüyoruz.

 

Mersin Barosu Avukat Hakları Merkezimiz  , avukatlarımızın savunma görevlerini yerine getirirken  duruşmada , kalemde ya da diğer adli birimlerde uğradıkları hak ihlallerinde en hızlı şekilde  duruma müdahil olmakta ,  avukatımızın yanında kurumsal olarak yer almakta ve olayın  takipçisi olmaktadır. Hakimlere avukatları duruşmadan bu şekilde uzaklaştırmaya yönelik olarak  yetki verilmesi  avukat hak ihlallerine neden olacak  ve kutsal savunma görevinin gereği gibi yerine getirilmesini engelleyecektir.Yargının 3 temel saç ayağından olan savunmanın , yargılama makamları karşısında  etkisiz hale gelmesine neden olacak yasal düzenlemelerden  kaçınılmalıdır. Bu nedenle tasarının uygulamada getireceği sakıncalar dikkate alınarak geri çekilmesi gerekmektedir.

Yasanın ilgili maddesi hakkında Mersin Barosunun görüşü Adalet Bakanlığına resmi olarak iletilmiş ve tasarının geri çekilmesi hususunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

MERSİN BAROSU BAŞKANI

Av. Ali ER